Kto jest Alfa i Omega

O kogo chodzi w Objawieniu 1:8 w zwrocie Alfa i Omega?

Przez chwile zastanówmy się nad tym : Czy  zrozumienie zwrotów „alfa i omega” proponowane przez trynitaryzm dowodzi prawdziwości, biblijnego charakteru dogmatu o Trójcy Świętej?
Pisaliśmy o tym już w kilku komentarzach na naszym blogu , że Pan Jezus jako „jednorodzony Syn Boży” otrzymał władzę królewską od swego Boga i Ojca i dlatego wiele tytułów i zwrotów odnoszonych w Biblii do Boga Ojca, słusznie można odnieść też do tak wywyższonego Pana Jezusa! Zobacz Filipian 2:9-12.

Zobacz również nasz komentarz do argumentacji trynitaryzmu jakoby podobieństwa w tytułach Boga Ojca i Syna Bożego miały świadczyć o istnieniu Trójcy Świętej, oto link do naszego komentarza w tym temacie: Król Królów i Pan Panów.

Wracając jednak do argumentacji trynitarzy, że „zwrot alfa i omega odniesiony raz do Boga Ojca a raz do Pana Jezusa – jest argumentem poświadczającym Trójce Świętą” a więc atanazjańskie wyznanie wiary. Zauważmy jak wielka jest to manipulacja :
1.    Trójca składa się z TRZECH a nie DWÓCH osób!!! (rozumując nawet jak trynitarze) zwrot „alfa i omega” występujący w księdze Objawienia w żaden sposób nie zyskujemy argumentu poświadczającego biblijny charakter trynitaryzmu.
2.    Trynitarzu pokarz w Biblii gdzie Duch Święty nazwany byłby „alfa i omega” lub „początek stworzenia Boga” ? (Objawienie3:14) . Jeśli tego nie potrafisz to cała argumentacja trynitaryzmu ze zwrotem „alfa i omega” nie ma sensu!!!
3.    Ponieważ doktryna o Trójcy Świętej, zdefiniowana w atanazjańskim wyznaniu wiary jest koniunkcją (sumą) kilku powiązanych ze sobą twierdzeń (TRZY osoby wchodzą w skład JEDNEGO-TRÓJ-JEDYNEGO Boga, osoby są RÓWNE co do majestatu, mocy i wspólnie, tak samo odwieczne) dopiero spełnienie wszystkich tych twierdzeń spełnia wymogi prawdziwości dogmatu. Można czytać to również odwrotnie a więc : obalenie choćby JEDNEGO z powiązanych ze sobą definicyjnie twierdzeń – wystarczy do obalenia całości dogmatu! Zwrot „alfa i omega” nawet odniesiony do Pana Jezusa – nie spełnia definicyjnych twierdzeń poświadczających zgodność z Bibią dogmatu o Trójcy Świętej!!!
4.    Czytając bloga antytrynitarzy na temat kim jest Alfa i Omega, możesz przekonać się jak wielokrotnie i w różnych aspektach atanazjańskiego wyznania wiary, w oparciu o Pismo Święte wykazaliśmy brak zgodności Biblii z dogmatem trynitaryzmu!
5.    Czytając Pismo Święte sam przekonasz się, że nie znajdziesz tam nawet jednego wersetu biblijnego uzasadniającego atanazjańskie wyznanie wiary! (a  więc informacji, że w skład Jedynego Boga Biblii wchodzą TRZY osoby, które względem siebie są równe co do mocy i odwieczności)

Podsumowując : w tym komentarzu wykazaliśmy dlaczego wiele antytrynitarzy zwrot „alfa i omega” odnosi tylko do Boga Ojca ale również wykazaliśmy to, że nawet Ci, którzy uważają, że ten zwrot dotyczy zarówno Boga Ojca jak i Pana Jezusa, mają wiele argumentów wykazujących, że próby manipulacji tym zwrotem przez trynitarzy w żadnym razie nie jest dowodem poświadczającym istnienie Trójcy Świętej!

Dodaj komentarz